Przepisy BHP dotyczące użytkowania rusztowań – co warto wiedzieć?

Rusztowania wykorzystywane są podczas wielu prac budowlanych. Jednak jak pokazują statystyki nie przestrzeganie przepisów BHP z nimi związanych prowadzi do wieli wypadków. Niestety w branży budowlanej ma miejsce najwięcej śmiertelnych wypadków, dlatego tak ważne jest przestrzeganie BHP, ale również odpowiednie przeszkolenie pracowników, co ma niwelować ich ryzyko.

Przepisy BHP dotyczące wykorzystywania rusztowań w pracach budowlanych

Zasady BHP dotyczące użytkowania rusztowań określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, które jasno przedstawia przepisy dotyczące bezpiecznego korzystania z rusztowań, jak i bezpiecznie wykonywanej pracy. Dotyczy to wszystkich prac na wysokości powyżej 2 m od podłogi. W tym przypadku trzeba pamiętać, że kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa, które dotyczy dojścia do stanowiska pracy. Należy także zapewnić stabilność rusztowania, a także wytrzymałość na obciążenia. Przed każdą pracą wykonywaną na rusztowaniu należy dokonać jego bezpiecznego odbioru.

Bezpieczeństwo to podstawa

Każdy pracownik powinien odbywać regularne szkolenia z zakresu BHP, gdzie informowany jest o rodzaju zagrożeń, wynikających z nieprzestrzegania przepisów. Trzeba pamiętać, że korzystając z rusztowania należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, np. balustrady. Powinny to być poręcze ochronne na wysokości nie mniejszej niż 1,1 metra. Również poprzeczki pośrednie w połowie wysokości powinny być stosowane. Jeżeli nie jest możliwe stosowanie balustrad, to należy wprowadzić inne zabezpieczenia. Tutaj mogą być to szelki bezpieczeństwa, czy też pasy bezpieczeństwa. Pracodawca nie może także zmuszać pracownika do nieprzestrzegania norm BHP, a także wychylania się poprzez poręcz. Wszystkie rusztowania muszą być stabilne. Podłoga powinna być pozioma i równa, a w razie konieczności należy stosować umocnienia. Należy także umieścić w widocznym miejscu informację dotyczącą dopuszczalnego obciążenia rusztowania zalecanego przez producenta rusztowań.

Przepisy BHP dotyczące obowiązków pracodawcy

Każdy pracodawca powinien zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Musi przy tym przestrzegać wszelkich przepisów BHP. Powinien wykonywać aktualizację wykazu prac niebezpiecznych, konieczne jest także stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających. Należy także zapewnić pracownikom nadzór osób wyszkolonych. Każdy pracownik powinien być poinstruowany, co do wykonywania danej pracy, ale również kolejności jej wykonywania. Jeżeli pracodawca nie przestrzega przepisów Państwowa Inspekcja Pracy może wstrzymać pracę, co powoduje oczywiście straty finansowe. Ponadto pracodawca bądź osoba nadzorująca otrzymuje karę od 1000 do 2000 zł. Może być to także 5 tys. zł w przypadku gdy jest to kolejne wykroczenie, które zostało popełnione w ciągu 2 lat. Jeżeli sprawa trafi do sądu rejonowego, to kara grzywny wynosi minimum 30 tys. zł.

Montaż i demontaż rusztowań – przepisy BHP

Montaż i demontaż rusztowań może odbywać się tylko pod nadzorem osoby do tego upoważnionej, która posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku rusztowań stojakowych trzeba pamiętać, że powinny one posiadać piony komunikacyjne, gdzie odległość nie może być większa niż 20 metrów. Należy wiedzieć, że liczba zakotwień rusztowania musi być określona w projekcie, ale i w dokumentacji producenta rusztowań. Z kolei rusztowania metalowe muszą być uziemione, a także posiadać instalację piorunochronną. Każdy odbiór rusztowania potwierdzony jest wpisem do dziennika budowy, ale również może znajdować się w protokole odbioru technicznego. Każdy wpis powinien jasno określać kto jest użytkownikiem rusztowania, a także jakie jest jego przeznaczenie. Musi być także podany wykonawca montażu, przy czym najlepiej aby był podany z imienia i nazwiska, bądź też może być podana nazwa firmy, która się tym zajmuje. We wpisie powinno znajdować się także ile wynosi dopuszczalne obciążenie konstrukcji rusztowania. Ponadto istotne znaczenie ma data przekazania rusztowania do prac.

Warto przestrzegać zasad BHP nie tylko dlatego, że za nie przestrzeganie grożą sankcje finansowe, ale również dlatego, że chodzi o bezpieczeństwo ludzi. Dotyczy to zarówno pracodawcy, jak i pracowników, którzy powinni pamiętać również o noszeniu kasków.

Kategorie
Poradniki